Наші контакти:

 

Приймальня: +38 (04563) 4-77-30

збут: +38 (04563) 4-77-29

 

м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 63

План лісоуправління Державного підприємства "Білоцерківське лісове господарство" 

 

ПЛАН

лісоуправління

державного підприємства

 «Білоцерківське  лісове господарство»

 

 Вступ.. …...……………………………………………………………………….. . . . . . . . . . . .  2

1. Цілі і задачі ведення лісового господарства і лісокористування. ………….  . . . . . . ...  2

2.  Характеристика лісових  ресурсів…………………………………………….. . . . . . . . . . 3

3.  Система управління лісовими ресурсами……………………………………. . . . . . . . . . 5

4.  Обгрунтування розміру розрахункової лісосіки……………………….…… . . . . . . . . .  6

5.  Умови для моніторингу приросту і динаміки таксаційних показників лісового фонду………………………….,…………………… ………… . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  7

6.  Використання результатів моніторингу у плануванні . .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . .   9

7.  Природоохоронні заходи щодо  охорони довкілля………………………… . . . . . . . . .  10

8.  План виявлення і взяття під охорону рідкісних і зникаючих видів рослин і

     тварин……………………,,……………………………………………………. . . . . . . . . .   11

9. Опис і обґрунтування використання відповідної заготівельної техніки та устаткування…………………….  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12

 

Вступ.

       В сучасних умовах ринкової конкуренції, інтенсифікації та прискорення темпів науково-технічного прогресу основне місце належить вирішенню проблем ефективності  економічної системи. Ефективність, як економічна мета суспільного розвитку,- це відношення фінансових результатів, соціальних наслідків  та економічних ефектів до витрат, з ними  пов’язаних, що виражаються у грошовій формі.

      План заходів по веденню лісового господарства або лісоуправління передбачає висвітлення довгострокових цілей ведення лісового господарства, основна із яких – підвищення ефективності виробництва, або диверсифікація, впровадження якої зумовлено такими чинниками, як труднощами становлення нових економічних відносин та недосконалістю законодавчих актів  у державі, необхідністю подолання суперечностей між екологічними, економічними і соціальними цілями, необхідністю забезпечення сталого розвитку лісового господарства шляхом підвищення ефективності управління, багатоцільового використання лісових ресурсів, корисних властивостей лісу та інше.

 

1. Цілі і задачі ведення лісового господарства і лісокористування.

       Основні цілі і задачі ведення лісового господарства наступні:

-          прозоре використання,  лісових ресурсів у відповідності до їх цільового призначення;

-          використання лісових ресурсів повинно базуватись на принципах не виснажливості та безперервності і проводитись в обсягах, які не перевищують щорічного приросту деревини;

-          ефективне використання лісових ресурсів на ринкових засадах;

-          удосконалення економічно-фінансового стану підприємства;

-          забезпечення прибутковості ведення лісового господарства;

-          нарощування ресурсного і екологічного потенціалу лісу;

-          розроблення системи заходів щодо розширеного відтворення лісових ресурсів з орієнтацією на багатоцільове використання лісів;

-          вирішення лісівничо-екологічних проблем в зоні діяльності лісгоспу;

-          оптимізація структури підприємства, збільшення лісистості території до науково обґрунтованого оптимального рівня;

-          розробка та проведення комплексу заходів щодо охорони та захисту лісових ресурсів, які би унеможливили або сприяли зменшенню фактів незаконного вирубування деревини;

-          розширення природно-заповідного фонду для збереження типових та унікальних природних комплексів та об’єктів рослинного і тваринного світу;

-          здійснення системи заходів щодо сприяння розвитку підприємницької діяльності підприємницьких структур;

-          впровадження сучасних організаційних форм господарювання, сприяння покрашенню економічних показників діяльності підприємства;

 

-          зростання зайнятості, посилення соціальної захищеності  та збільшення добробуту працівників лісгоспу;

-          сприяння вирішенню соціальних, екологічних і економічних проблем місцевих громад;

-          забезпечення широкого висвітлення лісогосподарських заходів у засобах масової інформації, співпраця з науковими, екологічними та громадськими організаціями у формування лісової політики.

Рівень досягнення  поставлених  цілей  і задач буде оцінюватись   через   кількісні

результати.  У  даному   випадку   мова  буде    йти   про  очікувані    економічні, соціальні   та   екологічні   результати.   Зрозуміло,   що   оцінка цих результатів не може претендувати на виняткову точність, але вона необхідна з погляду перспектив розвитку лісового господарства підприємства.

 

2.  Характеристика лісових  ресурсів.

          Для економічного потенціалу Київської області ліси мають надзвичайно важливе значення. Ліси використовують як ресурсний матеріал для розвитку різних галузей економіки, створюють придатні умови для життя людини. Лісові ресурси — це і деревина, і технічна сировина, і харчові та кормові ресурси. Важливого значення набувають ліси як засіб охорони навколишнього середовища. Завдяки захисним властивостям ліси сприяють поліпшенню водного режиму територій, підвищенню врожайності сільськогосподарських культур.

         У сукупності з іншими природними ресурсами лісові ресурси являють собою складову частину продуктивних сил країни безпосередньо беруть участь в економічному розвитку, у забезпеченні соціальних потреб суспільства, виступають одночасно як засіб виробництва, предмет і продукт праці.

       Ліси є національним багатством країни і за своїм призначенням та місцем розташування виконують екологічні (водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні), естетичні, виховні та інші функції і підлягають державній охороні. Усі ліси на території України становлять її лісовий фонд.                  

       Загальна площа лісового фонду ДП «Білоцерківський лісгосп» - 35276,8 гектарів , в тому числі вкриті лісовою рослинністю землі 33026,0 гектарів(93,6%), із яких 22633,4 га (68,5%) штучно створені ліси (лісові культури).

        Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки – 1479,0га (4,2%), це в основному не зімкнуті лісові культури 643,2 га (1,8%), лісові шляхи та просіки – 394,6  га (1,1%), зруби -116,1 га (0,3%)і біогалявини -200,8 га (0,6%), інші – 124,3 га (0,4%).

 Таким чином загальна площа лісових ділянок в лісгоспі становить 34505,0 гектарів (97,8%).

        Нелісові землі – 771,8 га (2,2%) представлені, в основному, сільськогосподарськими угіддями – 127,7 га (0,4%), болотами - 437,3 га (1,2%), та іншими нелісовими землями – 206,8 га (0,6%).

        В основу організації процесу лісокористування закладений поділ лісів на категорії, в залежності від їх екологічного та народногосподарського значення, розташування та виконання ними функцій. Лісовим кодексом України визначено поділ лісів на категорії лісів.

        Згідно матеріалів базового лісовпорядкування 2014 року,  площа лісових земельних ділянок , в межах категорій лісів розподіляються наступним чином:    

 

   Таблиця 1    

№ п.п.

Категорії лісів

 Площа лісових ділянок

в т.ч. вкриті лісовою рослинністю землі

га

%%

га

%%

 

Усього лісів:

34505,0

100

33026,0

100

 

із них можливих для експлуатації

17388,2

50,4

17388,2

52,7

1

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, у тому числі:

1598,7

4,6

1576,6

4,8

 

- розташовані в межах природо-заповідного фонду (заказники)

1530,3

4,4

1508,2

4,6

 

-ліси наукового призначення (генетичний резерват)

68,4

0,2

68,4

0,2

2

Рекреаційно-оздоровчі ліси, у тому числі:

16867,9

48,9

16144,8

48,9

 

-у межах населених пунктів,

88,6

0,3

85,4

0,3

 

-у лісах зелених зон навколо населених пунктів

16740,3

48,5

16021,6

48,5

 

- поза межами лісів зелених зон

39,0

0,1

37,8

0,1

 

Усього рекреаційно-оздоровчих лісів можливих для експлуатації

9068

26,3

9068

27,5

3

Захисні ліси, у тому числі:

7288,8

21,1

6988,4

21,2

 

-протиерозійні ліси

6453,2

18,7

6199,5

18,8

 

-що прилягають до смуг відведення залізниць та автомобільних доріг, державного значення

502,0

1,5

470,1

1,4

 

- уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інші

333,6

1,0

318,8

1,0

 

Усього захисних лісів можливих для експлуатації

468,1

1,4

468,1

1,4

4

Експлуатаційні ліси

8749,6

25,4

8316,2

25,2

 

Із них можливі для експлуатації

7852,1

22,8

7852,1

23,8

 

        Існуючий поділ лісів на категорії земель та лісів, в основному, відповідає господарському значенню, природним та економічним умовам району розташування лісгоспу і не планується до перегляду.

Таблиця 2

Розподіл загальних запасів деревостанів за панівними породами та групами віку.                                                            

Порода

Усього

Розподіл загальних запасів деревостанів по групах віку, тис.м3

Молодняки

Середньовікові

    

Пристигаючі

Стиглі і

 перестійні

Разом:

8016,15

352,86

5011,76

1533,11

1118,42

В т.ч. Сосна

1334,65

147,24

856,17

273,28

57,96

Ялина

14,32

0,55

1,18

3,12

9,47

Модрина

1,08

-

0,59

0,29

0,20

Дуб

4718,52

106,48

3463,17

866,93

281,94

Ясен

664,23

65,86

213,97

153,77

230,63

Граб

247,29

0,13

65,68

78,71

102,77

Клен

73,32

13,14

25,74

25,89

8,55

Акація біла

147,83

0,22

5,15

7,13

135,33

Бук

0,67

-

0,67

-

-

В’яз

13,97

0,06

0,33

1,22

12,36

Береза

34,20

0,36

15,84

4,26

13,74

Осика

25,67

1,92

2,64

3,72

17,39

Вільха

554,08

14,40

279,8

88,78

171,1

Липа

123,19

0,55

76,62

23,52

22,50

Тополя

29,18

0,21

1,23

-

27,74

Верби деревовидні

19,38

-

0,23

0,11

19,04

 

        Переважають по запасу дубові насадження (58,9%), із яких середньовікові – 73,4%, пристигаючі – 18,4%.

       Для оцінки стану лісових ресурсів використовують такі показники, як: лісистість території та питомі запаси деревини на душу населення.

        Відсоток лісистості в зоні розташування ДП «Білоцерківський лісгосп» становить 9,1% при лісистості  Київської області 20,4% .

        Питомий загальний запас деревини в зоні розташування ДП «Білоцерківський лісгосп» (без урахування інших лісокористувачів) на душу населення становить близько 50 м3.

      

3. Система управління лісовими ресурсами.

        Система управління лісами базується на засадах екологічної безпеки і з урахуванням вимог, які висуваються міжнародними природоохоронними конвенціями.

        Базовим законом України про ліси і систему управління в них є Лісовий кодекс України. Правові аспекти лісогосподарського виробництва та використання і відтворення лісових ресурсів визначено Земельним кодексом України і  регулюються Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища».

         Центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства є Державне   агентство   лісових   ресурсів   України (Держлісагенство України),

діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України  через Міністра аграрної політики та продовольства України,  входить  до   системи   центральних   органів  виконавчої  влади  і  забезпечує  реалізацію  державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.

       Державне підприємство «Білоцерківське лісове господарство» (скорочена назва -       ДП Білоцерківський лісгосп») підпорядковане Київському обласному та по м. Києву управлінню лісового та мисливського господарства, яке є територіальним органом, Держлісагенства України.

       У структуру ДП «Білоцерківський лісгосп» входить  сім лісництв, нижній склад, Білоцерківський деревообробний цех, Ставищенський проміжний склад з лісозаготівельною дільницею та дільницею по переробці деревини, автотранспортний цех, лісовий розсадник.

      Основною виробничою одиницею на підприємстві є лісництво.

      Лісництва знаходяться  на території восьми адміністративних районів Київської області, а саме:

Білоцерківський  район (10225,1га):

-          Білоцерківське лісництво    – 4692,1 га;

-          Томилівське лісництво – 5290,3 га;

-          Сухоліське  лісництво     - 242,7 га;

Васильківський район (333,3 ):

-          Білоцерківське лісництво – 333,3 га;

Фастівський район (437,0 га):

-          Білоцерківське  лісництво     -  437,0 га;

Володарський район (5518,2 га):

-          Володарське  лісництво     -  5518,2 га;

Сквирський  район (5211,9 га):

  -    Сквирське лісництво     - 5211,9 га;

                                           Ставищенський район (5401,6):

  -    Ставищенське лісництво     - 5401,6 га;

Тетіївський  район (3369,0га):

   -   Тетіївське лісництво - 3369,0 га;

                                           Рокитнянський район (4780,7 га):

-          Сухоліське лісництво – 4656,7 га;

-          Томилівське лісництво – 124,0 га.

 

        Лісництво очолює лісничий. В свою чергу лісництво поділяється на майстерській дільниці, загальна кількість яких  в лісгоспі 51. Середня площа дільниці 692 га і їх очолюють  майстри лісу. Майстер лісу є матеріально відповідальною особою.

        Загальна кількість працюючих на підприємстві станом на 01.10.2018р. - 227 чоловік.        

         Підприємство володіє необхідною матеріально-технічною та технологічною базою і достатнім кадровим потенціалом; має сучасне комп’ютерне забезпечення, тобто все необхідне для ведення лісового господарства.

        Бюджетного фінансування лісгосп не отримує. Витрати лісогосподарської діяльності фінансуються за рахунок власних коштів, а саме за кошти отримані від реалізації лісової продукції.

      На господарську діяльність  в 2018 році плануються  кошти в сумі  близько 70 млн. грн. в тому числі на лісове господарство 35,5 млн. грн.  Заплановані обсяги робіт і витрати на їх проведення по видах робіт відображені в виробничо-фінансовому плані підприємства на 2018 рік, який знаходиться  в плановому відділі підприємства та Київському обласному та по м. Києву управлінні лісового та мисливського господарства (скорочено Київське ОУЛГ). На 2019 рік заплановано коштів в сумі 78 млн. грн, в тому числі на лісове господарство – 40 млн. грн.

 

4. Обгрунтування розміру розрахункової лісосіки.

         Розрахункова лісосіка – щорічна, науково обгрунтована норма заготівлі деревини в порядку рубок головного користування, яка обраховується та затверджується для кожного власника, постійного користувача лісами по категоріях лісів в розрізі  порід, виходячи з принципів безперервності  використання лісових ресурсів.

          Розрахункова лісосіка рубок головного користування по ДП «Білоцерківський лісгосп» обрахована  Українським державним проектним лісовпорядним виробничим об’єднанням (ВО «УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ») згідно Методики визначення розрахункової лісосіки, погодженої з Міністерством екології та природних ресурсів України  від 11 вересня 2000 року та затвердженої Наказом Держкомлісгоспу України від 14 вересня 2000 року № 105.

         Експлуатаційний фонд при базовому лісовпорядкуванні 2014 року виявлений на площі 1375,7 га із стовбуровим запасом 397,13 тис.м3.

      Розрахункова лісосіка прийнята другою лісовпорядною нарадою в розмірі 33,97 тис.м3 ліквідної деревини, в тому числі по господарствах:

          -хвойне  - 3,97 тис. м3

                  в т.ч.   сосна – 3,97 тис. м3

          -твердолистяне – 27,05 тис. м3

                    в т.ч.   дубова високостовбурна – 13,49 тис. м 

                           дубова низькостовбурна – 1,63 тис. м3

                                  дуба червоного – 0,33 тис. м3

                                   ясенева – 8,13 тис. м3

                                   грабова – 3,28 тис. м3

                                  в’язова – 0,19 тис. м3

          -м’яколистяне – 2,95 тис.м3

               в т.ч.   березова           – 0,12 тис.м3

                           чорно-вільхова – 2,17 тис.м3,

                            осикова             - 0,66 тис.м3

       Розрахункова лісосіка по категоріях лісів:

рекреаційно-оздоровчі ліси – 12,35 тис. м3

захисні ліси                            - 0,25 тис.м3

експлуатаційні ліси               - 21,37 тис.м3

         Пропозиції та відповідні дані щодо розрахункової лісосіки по категоріях лісів в розрізі панівних порід підготовлені лісовпорядною організацією ВО «УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ».

 

Розподіл вкритих лісовою рослинністю земель, включених в розрахунок рубок головного користування , за групами віку; ліквідний запас стиглих деревостанів, середній запас експлуатаційного фонду на 1 га, загальна середня зміна запасу та площа пристигаючих і стиглих насаджень через 10 років, на час проведення розрахунку (01.01.2015р).

 

Таблиця 3

Порода

Усього вкри-тих ..,

га

Розподіл вкритих . . ., включених в розрахунок по групах віку, га

Запас стиглих і пере-стійних  тис.м3

Серед. запас експл. Фонду на 1га/м3

Загаль-на серед. зміна запасу тис.м3

Площа насадж. Через 10 років, га

Моло- дняки

Середньовікові

Пристигаючі

Стиглі і перестій-ні

Присти-гаючих

Стиг-лих

Усього

в т.ч. включ в розра-хунок    

Усього

в т.ч. остан-нього класу

Із них остан нього п’яти-річчя

Разом:

17388,2

3639,5

8779,4

3718,7

3593,6

1486,2

605,1

1375,7

397,13

289

66,35

4180,0

1580,9

В т.ч. Сосна

3080,4

1158,2

1239,4

689,3

609,8

197,1

62,8

73,0

25,47

349

14,59

841,2

146,1

Ялина

36,7

11,5

7,2

-

9,2

7,2

4,5

8,8

3,62

411

0,18

2,0

16,0

Дуб

11384,2

1758,3

6618,7

2456,0

2488,3

933,1

331,4

518,9

144,99

279

39,74

2620,4

850,0

Ясен

1642,0

477,4

399,1

362,0

341,2

199,3

138,8

424,3

134,76

318

6,87

503,9

341,6

Граб

333,8

3,9

134,0

71,1

44,4

44,4

9,8

151,5

39,59

261

1,27

71,1

64,9

Береза

49,4

0,6

26,0

13,2

2,9

2,9

0

19,9

4,09

206

0,16

13,2

16,8

Осика

96,7

33,2

11,7

11,7

13,1

13,1

7,2

38,7

10,54

272

0,52

11,7

25,8

Вільха

688,5

173,1

321,0

107,0

79,1

79,1

45,4

115,3

29,22

253

2,75

107,0

97,4

Примітка: В зв’язку зі значним обсягом табличного  матеріалу визначення розрахункової лісосіки на період з 2015 по 2024 роки,  приводяться загальні дані  по підприємству та  в розрізі панівних порід.

 

        Прийнята  по підприємству лісосіка рівномірного користування.

       Заготівля деревини та її вивезення на 2018 рік планується у повній відповідності з розрахунковою лісосікою.

 

5. Умови для моніторингу приросту і динаміки таксаційних показників лісового фонду.

        Базова інформація про приріст і таксаційні показники збирається в процесі проведення лісовпорядкування, при якому виконується суцільна інвентаризація всіх лісових ділянок.

         Поточна інформація визначається по матеріалах безперервного лісовпорядкування, при якому враховуються всі зміни в лісовому фонді підприємства, які відбулися за поточний рік.

         При складанні плану господарської діяльності підприємства, проводиться аналіз таксаційних показників, на які мають вплив обсяги запроектованих і проведених заходів. Показники можливих змін приводяться в таблиці 4.

Таблиця 4.

Обсяги запроектованих основних видів робіт на 2019 рік та їх вплив на динаміку лісових земель.

№ п.п.

Назва запланованих на 2019р. основних лісогосподарських заходів

Обсяги робіт

Од. вим.

Об’єм

(Запас деревини - тис.м3: чисельник – загальний, знаменник – лік від)

1.

Суцільні рубки:

 

 

1.1

 рубки головного користування

га

тис. м3

63,9

21,83 / 20,18

1.2

санітарні

га

тис.м3

40

10,0 / 9,0

2,

Поступові рубки головного користування

га

тис. м3

 

3

 Рубки формування та оздоровлення лісів і інші рубки

га

тис. м3

1396

43,40 / 35,95

4

Лісовідновлення:

 

 

4.1

Створення лісових культур

 

га

 

74

 

4.2

Сприяння природному поновленню

га

5

5

Переведення  у вкриті лісовою рослинністю землі:

 

 

5.1

не зімкнуті лісові культури

га

80

5.2

природне поновлення

га

 

 

 

 

 

Примітка: Запас деревини: чисельник - загальна маса / знаменник – ліквідна.

        Обсяги заготівлі ліквідної деревини, становитимуть 65,13 тис. м3, із яких   31% - рубки головного користування.

        Загальний запас стовбурової деревини, який буде вирубатись при рубках головного  користування та рубках формування і оздоровлення лісів та інших рубках поділяється на запас ростучої деревини та сухостій.

Таблиця 5

Загальний запас стовбурової деревини, який планується зрубати при проведенні рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів.

№ пп

Вид рубки

Запас деревини стовбурний, що вирубається, тис.м3

Відсоток (%)

сухостою в загальному об’ємі стовбурної деревини, що планується до вирубки

ростучої деревини

сухостійної

Разом

1

2

3

4

5

6

1

Рубки головного користування

38,1

-

3801

-

2

Рубки догляду:

освітлення, прочищення

2,4

-

2,4

 

-

 

проріджування, прохідні, інші

16,9

0,7

17,6

4

3

Вибіркові санітарні рубки

1,5

10,9

12,4

88

4

Суцільні санітарні рубки

6,5

1,5

8,0

19

Разом:

65,4

13,1

78,5

17

        При проведенні рубок догляду і вибіркових санітарних рубок планується рубання ростучих пошкоджених та 4 категорії санітарного стану дерев, а на ділянках з кореневою губкою – 3 категорії.

Таблиця 6       

Очікувані зміни в лісовому фонді після проведення запроектованих заходів.

№ п.п.

Показники

Фактичні

станом на 01.01.2018р.

Очікувані на початок наступного ревізійного періоду

Різниця

+

-

%

1

Загальна площа земель лісогосподарського призначення, га

35276,8

35276,8

-

-

-

2

Лісові ділянки – усього, з них:

34505,0

34505,0

-

-

-

2.1

Вкриті лісовою рослинністю землі, га

33026,0

33198,3

172,3

-

+0,5

2.2

Не вкриті лісовою рослинністю землі, га

1479,0

1306,7

-

172,3

-11,6

 

із них:          -зруби

116,1

127,0

+10,9

-

+9,4

 

-незімкнуті лісові культури

643,2

497,6

-

-145,6

-22,6

4

Загальний запас деревостанів, тис. м3

8016,15

9251,83

+1235,68

 

+15,4

 

в т.ч. стиглих і перестійних

1118,42

1622,25

+503,83

 

+45,0

 

5

Загальна середня зміна запасу, тис.м3

123,2

124,2

+1,0

 

+0,8

6

 Середня зміна запасу на 1га, вкритих лісовою рослинністю земель, м3

3,7

3,7

-

-

-

7

 Середня зміна запасу на 1га лісових ділянок, м3

3,5

3,7

+0,2

 

+5,7

 

 

 1. Використання результатів моніторингу у плануванні.

Таблиця 7

Використання результатів моніторингу у плануванні лісогосподарської діяльності

 

п/п

Показники проведеного моніторингу

Заходи, які сплановані відповідно результатів моніторингу

Документи, що підтверджують моніторинг

назва

Лісництво

Од. виміру

Обсяг

захід

Од. виміру

Обсяг

1

Лісопатологічне обстеження

Білоцерківське

га

385,1

ЗПССЛ

га

84,4

Акти обстеження, заходи ПССЛ

Володарське

207

128,1

Сухоліське

282,3

141,4

Сквирське

91,7

33,5

Ставищенське

66,5

66,5

Томилівське

459,3

243,9

Тетіївське

15,5

15,3

Разом:

1499,8

 

713,1

 

З них суцільні санітарні рубки:

2

Обстеження не вкритих лісовою рослинністю земель

Білоцерківське

га

2,7

 

га

2,7

Акти обстеження, заходи ПССЛ

Володарське

3

3

Сухоліське

13,4

13,4

Сквирське

0

0

Ставищенське

0

0

Томилівське

4,1

4,1

Тетіївське

0

0

Разом:

23,2

 

23,2

2

Обстеження не вкритих лісовою рослинністю земель

Білоцерківське

га

15

Лісовідновні: створення лісових культур

га

15

Проект лісових культур і природного поновлення

Володарське

18

18

Сухоліське

46

46

Сквирське

7

7

Ставищенське

8

8

Томилівське

8

8

Тетіївське

11

11

Разом:

113

 

113

 

Обстеження не вкритих лісовою рослинністю земель

Білоцерківське

 

 

Сприяння природному поновленню

 

0,2

Проекти природнього поновлення

Володарське

 

2,2

Сухоліське

 

0,2

Сквирське

 

0

Ставищенське

 

0

Томилівське

 

0,4

Разом:

 

 

3,0

3

Обстеження і інвентаризація лісових культур

Білоцерківське

 

 

Доповнено лісових культур

га

34

Матеріали інвентаризації лісових культур

Володарське

 

46

Сухоліське

 

62

Сквирське

 

24

Ставищенське

 

22

Томилівське

 

54

Тетіївське

 

28

Разом:

 

 

270

                     

 

 1. Природоохоронні заходи щодо  охорони довкілля.

        План природоохоронних заходів на підприємстві складено у відповідності з Основними напрямками державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.1998 року №188/98-ВР та іншими діючими нормативно-правовими актами України щодо природоохоронної діяльності.

 

Заходи екологічної безпеки, спрямовані на  пом’якшення впливу різних видів лісогосподарських робіт

 

 1. Лісозаготівля
 • контролювати проведення рубок, щоб зменшити пошкодження та сприяти швидкому лісовідновленню;
 • використовувати природозберігаючі технології та техніку, мінімізувати кількість волоків;
 • розміщувати навантажувальні площадки в легкодоступних місцях біля доріг;
 • відновлювати порушені при лісозаготівлях ділянки;
 • на лісосіках з низьким рівнем поживних речовин залишати порубкові рештки для перегнивання.
 1. Рослинність
 • виявляти і заносити до технологічних карт місця зростання рідкісних і зникаючих рослинних видів, що зустрічаються на ділянці;
 • вибирати метод проведення рубки, що гарантує лісовідновлення і мінімізує пошкодження.
 1. Дикі тварини
 • зберігати лісову рослинність у буферній зоні по берегам водойм;
 • використовувати природозберігаючі технології і техніку;
 • виявляти і заносити до технологічних карт місця зростання рідкісних і зникаючих  видів тварин, що зустрічаються на ділянці, планувати та виконувати заходи з їх охорони;
 • вибирати безпечний сезон проведення лісогосподарських заходів.
 1. Вода
 • зберігати лісову рослинність у буферній зоні по берегам водойм;
 • вибирати безпечний сезон проведення лісогосподарських заходів;
 • використовувати природозберігаючі технології і техніку;
 • забороняти трелювання деревини по водних потоках;
 • забезпечувати безпечне використання та зберігання хімікатів, паливно-мастильних матеріалів для запобігання можливого забруднення.
 1. Лісовідновлення та лісорозведення
 • вживати заходи із сприяння природному поновленню (рихлення підстилки, висівання насіння бажаної деревної породи);
 • висаджувати сіянці або саджанці головної породи
 • відновлювати лісовий покрив якомога швидше після розчищення;
 • уникати суцільних видів рубок, безпосереднього примикання лісосік;
 • рекультивувати трелювальні волоки якомога швидше після рубки;
 • мульчувати позбавлений рослинності ґрунт;
 • використовувати природозберігаючі технології і техніку;
 • залишати порубкові рештки на ґрунті після проведення рубки для перегнивання;
 • спалювання порубкових решток проводити в пожежонебезпечний період;
 • вибирати хімікати з найменшими негативними потенційними впливами та контролювати їхнє використання.

 

 

8. План виявлення і взяття під охорону рідкісних та зникаючих видів рослин і

тварин.

            Охорона біотичного різноманіття включає систему правових, організаційних,економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення і використання рослинного та тваринного світу.

        Основні вимоги законодавства щодо забезпечення охорони рослинного світу визначені ст.ст. 25, 26 Закону України «Про рослинний світ», тваринного світу – розділом IV Закону України «Про тваринний світ», рідкісних та зникаючих видів флори і фауни – ст. 11 Закону України «Про Червону книгу України».

        Охоронні пріоритети задекларовані в основному національному документі,  Червоній книзі України (ЧКУ).

Таблиця 8.

План

виявлення і взяття під охорону рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин.

№ пп

Назва заходу

Заходи щодо збереження і відтворення популяцій рідкісних і зникаючих видів

Хто проводить

1

Виявлення рідкісних і зникаючих видів фауни та їх моніторинг .

Охорона.

Створення охоронних зон навколо гнізд.

Заходи, які є джерелом шуму не проводити.

Спеціалісти лісгоспу, зацікавлені сторони,

Волонтери

2

Виготовлення і розвішування штучних гніздівель  для рідкісних і зникаючих видів птахів, моніторинг заселення гніздівель

Виготовлення і розвішування

50 шт.

Спеціалісти лісгоспу, зацікавлені сторони,

Волонтери

4

Проведення обстеження земельних лісових ділянок при відводах і таксації лісосік рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів на площі близько 2 тис. га.

При виявленні, виділити ключові біотопи і об’єкти, згідно переліку ключових біотопів та ключових об’єктів

Збереження ключових біотопів і об’єктів. При виявленні гнізда (діаметром 0,4м і більше),по визначенню спеціаліста, виділяти охоронні зони.

Спеціалісти лісгоспу, лісничі,  зацікавлені сторони

5

Проведення картування місць зростання та мешкання популяцій рідкісних та зникаючих видів флори і фауни для забезпечення їх збереження при здійсненні господарської діяльності;

 

На картах-схемах по лісництвах наносяться рідкісні та зникаючі видів і біотопи

Спеціалісти лісгоспу.

6

Залучення зацікавлених сторін та науковців до виявлення рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин

Проведення консультацій

Адміністрація лісгоспу

7

Публікація матеріалів в ЗМІ та на сайті підприємства

 

Колективне обговорення матеріалів для публікації

Працівники підприємства

 

        Рішенням Київської обласної ради від 07.02.2012р. № 285-15-У1 затверджено Список рідкісних, зникаючих видів рослин і грибів, які потребують охорони у Київській області.

      Охорона видів рослин і грибів занесених до списку, на державному рівні забезпечується шляхом заходів:

-          установка особливого правового статусу, заборона або обмеження їх використання,

-          врахування вимог щодо їх охорони під час розробки нормативних актів місцевого рівня,

-          системна робота щодо виявлення місць їх зростання, проведення постійного спостереження за станом популяцій,

-          пріоритетного створення на територіях, де вони зростають системи заповідних та інших об’єктів, що особливо охороняються,

 

-          створення банків їх генофонду, розведення у спеціальних умовах (розсадниках, ботанічних садах, дендропарках тощо),

-          урахування спеціальних вимог щодо охорони під час розміщення продуктивних сил, ведення господарської діяльності, вирішенні питань відведення земельних ділянок, розробки проектної та проективно-планувальної документації, екологічної експертизи.

          

        Ведення Списку покладається на Департамент екології та природних ресурсів Київської ОДА.  

 

ПРОГРАМА

 робіт по виявленню ЛВПЦ у ДП «Білоцерківський лісгосп»

Будь-який ліс має певну екологічну та соціальну цінність. Така цінність може полягати в наявності рідкісних видів, угрупувань та біотопів, місць рекреації або концентрації природних ресурсів, які використовуються місцевим населенням, тощо. Там, де визначено, що така цінність має особливе значення або є критично важливою, ліс можна визначити особливо цінним для збереження (ОЦЗЛ).

Згідно з чинним «Порядком поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок», певні лісові території виконують переважно функції досить подібні до функцій категорій та елементів особливо цінних лісів, а умови їх виділення (до проведення консультацій із зацікавленими сторонами) можна брати за основу при встановленні ознак особливо цінних лісів.

Визначені ознаки ОЦЗЛ необхідно оформляти у вигляді окремого документа, погодити із зацікавленими сторонами та затвердити керівництвом підприємства.

План виявлення ЛВПЦ:

 1. Перевірка уже виділених при лісовпорядкуванні категорій та особливо захисних лісових ділянок щодо їх приналежності до ОЦЗЛ.
 2. Виявлення ще не виділених категорій та особливо захисних лісових ділянок, які можна розглядати як ОЦЗЛ. Для цього потрібно:

-          Додатково проаналізувати лісовий фонд;

-          Провести додаткові дослідження і спостереження (самостійно або із залученням спеціалістів), зокрема виявити та зареєструвати рідкісні та зникаючі види флори і фауни;

-          Провести консультації із зацікавленими сторонами;

Виявлення ще не виділених категорій та особливо захисних лісових

 1. Складання відповідних відомостей ОЦЗЛ та документальне їх погодження  із зацікавленими сторонами;
 2. Нанесення ідентифікованих ділянок ОЦЗЛ на лісові карти (план насаджень);
 3. Лісові території, які містять важливі на глобальному, національному або регіональному рівнях: об’єкти біорізноманіття, або великі лісові ландшафти розташовані в межах одиниці господарювання, або містять кілька таких одиниць, де життєздатним популяціям більшості чи всіх аборигенних видів властиві природні характеристики структури, поширення та чисельності;
 4. Лісові території, що містять рідкісні екосистеми та екосистеми під загрозою зникнення або входять до складу таких екосистем;
 5. Лісові території, які забезпечують основні природно-захисні функції;
 6. Лісові території, що є визначальними для задоволення основних потреб або для традиційної культурної ідентичності місцевих громад.

 

9. Опис і обґрунтування використання відповідної заготівельної техніки та устаткування.

        Економічна діяльність підприємства ґрунтується на заготівлі і реалізації деревини від рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів.

        Рубка стиглого лісу, - це збір лісового врожаю, що в лісівничій науці трактується як перша фаза лісовідновлення. Виходячи із конкретних  умов зростання на ділянці, де проводяться вирубки стиглого лісу, в залежності від прийнятого рішення щодо лісовідновлення, планується  застосовувати відповідну систему рубання.

        Лісозаготівельні роботи плануються проводити способами, які виключають або обмежують негативний вплив на довкілля та лісовідновлення. На кожну лісосіку видається лісорубний квиток, який дає право на заготівлю деревини. У лісорубних квитках зазначається спосіб рубки і очищення лісосіки, наявність підросту, насінників, ключових біотопів та об’єктів, які повинні бути збережені під час розробки лісосіки.

   Лісосіки всіх видів рубок передаються підряднику в розробку по акту. На кожну лісосіку до початку її розробки складається технологічна карта, яка з врахуванням конкретних умов відображає лісівничі та організаційні вимого до виконання робіт. Технологічна карта вміщує, зокрема, перелік підготовчих робіт, визначає схему розробки лісосіки з нанесення на ній виробничих об’єктів, устаткування, шляхів, волоків, способи виконання лісозаготівельних  операцій (валка, обрубка сучків, розрізування стовбурів на сортименти, їх сортування і трелювання, штабелювання, навантаження і вивезення деревини, очищення місць рубок), черговість розробки пасік, передбачає заходи щодо охорони праці та природоохоронні заходи (запобігання ерозії грунтів, збереження ключових біотопів і об’єктів тощо). До технологічної карти додається Акт оцінки впливу запроектованих заходів на навколишнє природне середовище, в якому відображені заплановані заходи щодо мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище (Акт ОВНС).  

       Під час проведення підготовчих робіт на лісосіці та на відстані 50 метрів за межею лісосіки по її периметру,  вздовж лісовозних доріг  та діючих трелювальних шляхів, в радіусі 50 метрів від місць розміщення обігрівального приміщення, верхніх складів, місць розміщення техніки та паливно-мастильних матеріалів звалюють  усі намічені  небезпечні дерева.

        Облаштовуються місця для обігріву та відпочинку, встановлюються знаки безпеки на стежках та дорогах, які проходять через лісосіку.   

        Підготовчі роботи проводить бригада, що виконує основні лісосічні операції.

        Всі лісосічні роботи виконуються у відповідності з вимогами карти технологічного процесу розробки лісосік.

        Чинники, які впливають на вибір лісозаготівельної техніки і обладнання наступні:

-          технологія лісозаготівель, яка включає і спосіб заготівлі деревини (хлистовий чи сортиментний),

-          площа лісосіки,

-          об’єм стовбура і запас деревини на лісосіці,

-           розташування, грунти і рельєф,

-          відстань трелювання і вивезення деревини,

-          спосіб очищення лісосік від порубкових решток.

        На підприємстві застосовується сортиментний спосіб заготівлі деревини, який дає змогу використовувати колісні трактори та машини.

        Звалювання дерев, обрізування сучків, розрізання  стовбурів на сортименти проводиться бензопилами Хускварна або Штиль.

        Після розрізування стовбурів на сортименти проводиться їх трелювання тракторами різних модифікацій МТЗ – 80 та МТЗ-82 «Беларусь», обладнаних кліщовим захватом.

Тип тракторів – колісні універсальні класу 1,4.

        Марка двигуна тракторів МТЗ – 80 та МТЗ-82 –   Д –240/ 243, двигуни дизельні чотирьохциліндрові чотирьохтактні з безпосереднім вприском і робочим об’ємом -4,75л.  та номінальною частотою обертів 2200 об/іс..

Потужність МТЗ-80, кВт (к.с.) – 59,25 (80), МТЗ – 82, кВт (к.с.) – 60 (81).

 

                                                                                                                          Таблиця 9.

Габарити, вага,  ширина колії та витрати палива

Показники

Одиниця

виміру

Трактори

МТЗ-80

МТЗ-82

Габаритні розміри: довжина

               ширина

                висота

 

м

 

3,82

1,97

2,47

 

3,93

1,97

2,47

Дорожний просвіт (кліренс), мінімальний під заднім мостом

см

47

47

Конструктивна вага

тонна

3,00

3,20

Колія трактора регульована

см

в межах

передні колеса 120-180

задні колеса     135-180

 

Витрати палива

г/кВт год.

 

238

4-7 літрів за год.

230 (від 220 до260)

Ємкість паливного баку – 130л.

        Фактичні витрати дизпалива на трелювання 1 м3 деревини становлять 0,625 і масла І-20 – 0,024 літрів.

        Застосування на лісозаготівлях швидкохідних колісних тракторів, які оснащені різноманітним технологічним обладнанням, дає можливість трелювати і одночасно сортувати деревину по породах, сортиментах, розмірах, групах діаметрів, сортах тощо.

         Трактори, які використовуються на підприємстві, характеризуються по відношенню до гусеничних тракторів кращою маневреністю та ергономікою, тобто є більш комфортними і пристосованими для використання. Але головне, що вони в меншій мірі

впливають на грунтову поверхню і пошкодження підросту, кореневої системи ростучих дерев та надґрунтового покриву трав’яних і кущових рослин. По наших спостереженнях на лісосіках поступових рубок та суцільних рубках із збереженням підросту збереженість підросту достатньо висока (до 70%). У місцях поодиноких проїздів колісної техніки дрібний підріст не зазнає особливих пошкоджень, а лише приминається до поверхні грунту.

         Рубки головного користування проводяться, головним чином, в соснових деревостанах з загальним запасом деревини близько 400 м3/га, при середній площі лісосіки 1,8 га., і середньому об’ємі стовбура в корі близько 1м3 (діаметр 34 см).

        Рельєф лісосік рівнинний. Переважають дерново-підзолисті глинисто-піщані та дерново-підзолисті супіщані або суглинисті свіжі та зволожені грунти, на яких

багаторазовий прохід техніки по одному сліду (волоку) навіть після літніх опадів не впливає на прохідність і не призводить до значного пошкодження грунту. Такі лісосіки можливо освоювати на протязі року.

        Незначний обсяг лісосік на торфино-підзолистих вологих грунтах та лісосік на

 торфяно - болотних і торфянисто – перегнійно - глеєвих сирих і мокрих грунтах, які мають підвищену вологість, на протязі всього теплого періоду року, де трактори МТЗ -80, 82 швидко порушують рослинний покрив і утворюють глибоку колію на волоках  або зовсім не мають можливості проїзду, освоюються в зимовий період при замерзанні грунту.

В Акті обстеження лісосік для кожної лісосіки вказується сезон заготівлі. На основі Акту обстеження проводиться розподіл лісосічного фонду на зони літньої і зимової заготівлі і вивозки.

        На лісосічних роботах впроваджена бригадна форма праці. Бригада виконує весь комплекс робіт від звалювання до очистки лісосіки від порубкових залишків. Виконану роботу приймає майстер лісу даної дільниці. Крім того майстер веде електронний облік деревини, займається відпуском деревини та складає звіт про рух ісо продукції.

        Одночасно із заготівлею деревини  та після  її закінчення проводиться очищення лісосіки від порубкових залишків.

     В залежності від лісорослинних умов і вимог лісовідновлення застосовуються такі способи очищення лісосік:

   - збирання порубкових решток використання на паливо і для промислової переробки,

   - збирання порубкових решток у купи та вали для перегнивання в місці збирання,

   - збирання порубкових решток у купи з наступним їх спалюванням.

         Спалювання забороняється проводити в пожежно-небезпечний період. 

         Вивезення деревини з верхніх складів лісництв на нижній склад проводиться сортиментами,  автомобілями Кр АЗ  255 Б1 та Кам АЗ 4310 на яких установлені гідроманіпулятори ЛВ  190-06 та ВЕЛМАШ ПЛ 70-01, ПЛ – 70-04.

 

Таблиця 10.

Коротка характеристика автомобілів, які застосовуються на вивезенні сортиментів.

 

Показники

Одиниця

виміру

Автомобілі

Зіл-131       

КАМАЗ 4310         

КАМАЗ 5511        

КАМАЗ 5410         

КРАЗ

6233

MAN

19.464

Урал

5557

Кількість

шт

4

3

1

1

1

1

1

Двигун

 

Д-245

Камаз -740

Камаз- 740

Камаз- 740

ЯМЗ-238

Євро 2

Камаз- 740

Об’єм двигуна

см3

4750

10850

10850

10850

14860

12816

10850

потужність

к.с.

122 при 2400 об/хв

210 при 2600 об/хв

210 при 2600 об/хв

210 при 2600 об/хв

330 при 2100 об/хв

460 при 1500 об/хв

210 при 2600 об/хв

Габартити: довжина

                            ширина

                             висота

        

см

704

250

248

794

250

309

712

250

270

618

250

283

898

272

320

890

250

300

769

250

265

Споряджена маса

кг

6375

8745

8850

6650

12700

14000

9075

вантажопідйомність

кг

5000

6000

10000

12000

10000

10000

7000

Маса причепу з вантажем

кг

6500

7000

7000

14500

20000

20000

11500

Максимальна швидкість

км/год

60

85

85

85

80

90

80

Контрольна витрата палива

При швидкості 60км/год.

л/100км

18

30

30

40

40

25

32

 

Вантажник лісу (гідроманіпулятор) ОМТЛ-70, ОМТЛ-70.01, palms3.67, hiab,  атлас 60, jonsered.

Застосовуються для навантаження і розвантаження сортиментів та їх штабелювання.

Встановленні  на краю рами автомобіля.

 

                                                                                                                                                                            Таблиця 11

Технічні характеристики маніпуляторів, які  використовуються на підприємстві.

 

Показники

Одиниця

Виміру.

Гідроманіпулятори

ОМТЛ- 70.01

ОМТЛ- 70.01

Palms 3.67

hiab

jonsered

Атлас 65

 

Вантажний момент

к/Нм

70

70

37

70

70

70

 

Максимальний виліт стріли

м

7,3

7,3

6,7

7,3

7,3

7,0

 

Вантажопідйомність при:максимальному вильоті,мінімальному

кг

680

1190

680

1190

410

710

680

1190

680

1190

680

1190

 

Найбільший кут повороту

град.

400

400

370

400

400

400

 

Масса з ротатором

кг

2345

2345

970

2345

2345

2345

 

Масса робочого органу

кг

210

210

65

210

210

210

 

Номінальний тиск в гідросистемі

МПа

20

20

19

20

20

20